Etický kódex pracovníka

Pracovník vykonáva svoju činnosť v prospech jednotlivca i spoločnosti s úctou k životu, k osobnosti človeka, k ochrane a podpore jeho psychického a fyzického zdravia, v snahe o optimálne posilnenie jeho celkovej osobnostnej integrity. Je nestranný, rešpektuje klientov a dodržiava etické zásady práce. Je povinný chrániť svoju profesionálnu nezávislosť a objektivitu. Vo svojej činnosti má ako najvyššiu hodnotu zdravie a blaho klientov, koná predovšetkým s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa z r. 1989 a Európskym dohovorom o výkone práv detí z r. 1996, rešpektuje individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

Kompetencia

Pracovník koná v súlade s požiadavkami profesionálnej cti.

 1. Pracovník má zodpovedajúcu kvalifikáciu a svoje profesionálne zručnosti si priebežne rozširuje v rámci ďalšieho vzdelávania.
 2. Pracovník poskytuje iba také intervencie, na ktoré má zodpovedajúcu prípravu, kvalifikáciu a osobnostné predpoklady. Ak je požiadaný o intervencie, ktoré nezodpovedajú jeho odbornej kompetencii, nasmeruje klienta na iného kvalifikovaného pracovníka alebo nadväzné služby.
 3. V prípade, ak má pracovník pochybnosti o prospešnosti svojho pôsobenia na klienta, konzultuje svoj postup s ostatnými členmi tímu, nadriadeným pracovníkom alebo supervízorom.

Vzťah ku klientovi

Základným princípom pri práci s klientom je vzťah založený na dôvere, ktorá vychádza z akceptovania a rešpektovania klienta a ochrany informácií v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 1. Pracovník poskytuje intervencie na základe písomnej dohody so všetkými zúčastnenými stranami. Pred uzavretím dohody pravdivo a zrozumiteľne oboznámi klientov s podmienkami, možnosťami a obmedzeniami poskytovanej služby. V dohode je špecifikovaný charakter intervencie, práva a povinnosti všetkých zúčastnených.
 2. Pracovník dbá o to, aby bol pri poskytovaní intervencií nestranný a nevytvára s klientmi koalície. Koná predovšetkým s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.
 3. Pracovník   nediskriminuje   klientov   na   základe  rasy, veku, pohlavia, národnosti, náboženského  či   politického  presvedčenia, sociálneho statusu, životného štýlu.
 4. Pracovník realizuje intervencie so súhlasom klienta, pokiaľ to zákon výslovne nestanoví inak alebo s výnimkou neodkladných situácií, ktoré vyžadujú riešenie v záujme dieťaťa. O týchto skutočnostiach vždy klientov informuje.
 5. Pri poskytovaní služby osobám, ktoré nie sú schopné vyjadriť súhlas, si vyžiada súhlas zákonného zástupcu.
 6. Pracovník zachováva dôvernosť informácií, ktoré sa dozvedel od klienta. Informácie o klientoch sú dostupné iba spolupracovníkom v projekte, ktorí sú tiež viazaní mlčanlivosťou.
 7. Pracovník vypracováva o realizovaných intervenciách písomný záznam. Prístup k týmto záznamom majú iba pracovníci projektu a je zabezpečená ich ochrana. 
 8. Pracovník rešpektuje právo klienta vyjadriť nesúhlas s poskytovanou intervenciou a jeho možnosť ukončiť spoluprácu.
 9. Pracovník nenadväzuje ani neudržiava s klientom vzťahy, ktoré by prekročili hranicu, ktorá vyplýva z jeho náplne práce. Pracovník nezneužíva profesionálny vzťah s klientom na neoprávnený vlastný prospech, či prospech tretích osôb.

Vzťah ku kolegom a organizácii

 1. Pracovník má na pamäti, že reprezentuje organizáciu, a preto koná v súlade s jej poslaním a hodnotami. Správa sa a vystupuje tak, aby nenarušil dôveru verejnosti voči poskytovaným službám a organizácii.
 2. Pracovník voči ostatným kolegom vystupuje v duchu zásad profesionálnej cti a kolegiálnosti, postavenej na dôvere, rešpekte a spolupráci. Voči kolegom sa správa korektne a zdržiava sa akéhokoľvek znevažovania ich ľudskej dôstojnosti.
 3. Pracovník nespochybňuje konanie ostatných spolupracovníkov pred klientmi. Ak považuje ich konanie za neprofesionálne, tak ich na to upozorní v súkromí, informuje nadriadeného pracovníka alebo otvorí túto tému počas supervízneho stretnutia. 

 

 

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148