Informácie pre odbornú verejnosť

Naše pracovisko poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Tieto služby poskytujeme telefonicky na nonstop linke 116 000, emailom na adrese 116000@ldi.sk a formou tvárou v tvár. Okrem toho zabezpečujeme asistované kontakty pre rodiny, a to najmä v prípadoch ak:
  • jeden z rodičov bráni druhému rodičovi v kontakte s dieťaťom,
  • je obava o bezpečnosť dieťaťa alebo o jeho únos druhým rodičom,
  • kontakty prebiehajú v konfliktnej atmosfére (často za prítomnosti polície),
  • dieťa odmieta druhého rodiča a kontakty s ním.

V celej našej práci sa snažíme hájiť záujmy dieťaťa, najmä právo dieťaťa na vzťah s oboma rodičmi. Voči rodičom vystupujeme nestranne a nezávisle.

  • Všetky služby sú poskytované bezplatne.
  • Služby poskytujeme aj pre rodiny, v ktorých je jeden z rodičov cudzinec.
  • Služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku (v prípade potreby využívame tlmočníkov).
  • Služby poskytujeme na základe dohody rodičov, na základe súdneho rozhodnutia alebo na žiadosť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Služby poskytujeme pre rodinu dlhodobo.
  • Spolupracujeme s ďalšími organizáciami a odborníkmi.
Spolupráca s rodinami  je priamo závislá od našich personálnych a priestorových možností, preto prosíme, aby ste nás pred ponúknutím služby rodičom kontaktovali na linke 116 000 a overili si naše aktuálne voľné kapacity.
Úspešnosť poradenského procesu je závislá od spolupráce rodičov, kolízneho opatrovníka a iných participujúcich odborníkov. Nami poskytované služby majú len podporný a poradenský charakter. Neposkytujeme terapeutické služby, vypracovanie znaleckých posudkov ani možnosť zastupovania na súdoch.

  

 

   

EU

With financial support from the "DAPHNE" Programme

of the European Union.

JUST/2015/RDAP/AG/0116/8839

JUST/2013/DAP/116/SAG/4148